Mikroprojekty

Mikroprojekty w programie INTERREG V-A 2014-2020

Mikroprojekty to małe transgraniczne przedsięwzięcia o charakterze niedochodowym. Służą one rozwijaniu i umacnianiu współpracy pomiędzy społecznościami lokalnymi po obu stronach granicy oraz tworzeniu podstaw do realizacji „dużych projektów”.
W perspektywie finansowej na lata 2014-2020, mikroprojekty na pograniczu polsko-słowackim realizowane będą w ramach projektów parasolowych wdrażanych w dwóch osiach priorytetowych Programu:
oś. 1. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza oraz
oś. 3. Rozwój edukacji transgranicznej  i uczenia się przez całe życie.

Projekty parasolowe realizowane będą w ramach następujących partnerstw:
1. Związek Euroregion „Tatry” z Wyższą Jednostką Terytorialną w Preszowie i z Wyższą Jednostką Terytorialną w Żylinie,
2. Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska z Wyższą Jednostką Terytorialną w Preszowie,
3. Stowarzyszenie „Region Beskidy” z Wyższą Jednostką Terytorialną w Żylinie.

W Programie Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 realizowane będą 2 typy mikroprojektów:
mikroprojekt indywidualny – mikroprojekt składany przez jednego z partnerów (wnioskodawcę) po polskiej albo słowackiej stronie granicy, w którego przygotowaniu i realizacji uczestniczy personel partnera zagranicznego. Udział finansowy wnosi tylko wnioskodawca.
mikroprojekt wspólny – mikroprojekt  realizowany wspólnie przez co najmniej 2 partnerów (minimum po jednym z każdej strony granicy), z których jeden pełni funkcję Partnera Wiodącego.
Mikroprojekt wspólny charakteryzuje się: wspólnym przygotowaniem, wspólnym personelem, wspólną realizacją i wspólnym finansowaniem (udział finansowy wnosi zarówno wnioskodawca, jak i partner mikroprojektu, przy czym wkład partnera wynosi minimum 10 % wartości mikroprojektu).
Szczególnym rodzajem mikroprojektu wspólnego jest mikroprojekt własny.
Realizacja mikroprojektów wspólnych wzmacnia efekt transgraniczny i będzie preferowana, co znajdzie odzwierciedlenie w większej ilości punktów możliwej do uzyskania w trakcie oceny jakościowej mikroprojektu.

Wysokość dofinansowania poszczególnych typów  mikroprojektów
Mikroprojekty realizowane w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja  są współfinansowane ze środków EFRR w wysokości do 85% wydatków kwalifikowalnych. Minimalny limit dofinansowania mikroprojektu ze środków EFRR wynosi 2 000 EUR a maksymalny 100 000 EUR i jest uzależniony od typu mikroprojektu. Dla mikroprojektów indywidualnych maksymalna wysokość dofinansowania z EFRR wynosi 50 000 EUR. Dla mikroprojektów wspólnych maksymalna wartość dofinansowania z EFRR wynosi 100 000 EUR.
Jednocześnie maksymalny całkowity budżet mikroprojektu wynosi: dla mikroprojektów indywidualnych 70 000 EUR, dla mikroprojektów wspólnych – 140 000 EUR.

Kwalifikujący się mikrobeneficjenci i działania mikroprojektów
Wnioski o dofinansowanie mogą składać:
1. Podmioty posiadające osobowość prawną, zgodnie z obowiązującym prawem krajowym i których siedziby znajdują się na terenie obszaru wsparcia Programu,
2. Podmioty nieposiadające osobowości prawnej, którym jednostka nadrzędna (posiadająca osobowość prawną) udzieli pełnomocnictwa i która przejmie odpowiedzialność finansową za realizowany mikroprojekt (BW mikroprojektu/mikrobeneficjentem jest podmiot nieposiadający osobowości prawnej),
3. Podmioty posiadające osobowość prawną ubiegające się o dofinansowanie w imieniu jednostki podległej, która będzie realizować mikroprojekt (we wniosku o dofinansowanie mikroprojektu wskazywana jest jednostka realizująca mikroprojekt i miejsce jego realizacji).

W szczególności o dofinansowanie mogą się ubiegać:
• organy administracji rządowej i samorządowej, ich związki i stowarzyszenia,
• jednostki ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych,
• organizacje pozarządowe non-profit,
• Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej,
• instytucje systemu oświaty i szkoły wyższe,
• placówki kształcenia zawodowego,
• jednostki naukowe,
• kościoły i związki wyznaniowe.

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć
Podobnie, jak w perspektywie finansowej na lata 2007-2013, w Programie Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 w ramach mikroprojektów wspierane będą  przedsięwzięcia o charakterze transgranicznym i niekomercyjnym (niedochodowym). Działaniom miękkim będzie mogła towarzyszyć realizacja małych inwestycji. Poniżej przedstawiamy katalog przykładowych działań, które będą mogły być realizowane w ramach mikroprojektów:
• Utworzenie nowych oraz modernizacja już istniejących transgranicznych szlaków turystycznych łączących po obu stronach granicy  miejsca dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego: ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, szlaków przyrodniczo-krajobrazowych, tematycznych szlaków kulturowych, których przynajmniej fragment biegnie  przez granicę między Polską i Słowacją. Wytyczone po obu stronach granicy szlaki muszą łączyć się ze sobą bezpośrednio lub stanowić część większej spójnej sieci szlaków.
• Budowa lub modernizacja transgranicznej infrastruktury rekreacyjnej, jako uzupełnienia transgranicznych szlaków (np. punkty widokowe), bądź zapewnienie wygodnego do nich dotarcia.
• Modernizacja obiektów dziedzictwa kulturowego znajdujących się na transgranicznych szlakach turystycznych.
• Działania w zakresie współpracy między instytucjami w tym współpracy międzysektorowej (np. wspólne wystawy, systemy biletowe, organizacja konferencji tematycznych, opracowanie i wdrażanie wspólnych transgranicznych standardów i wytycznych w zakresie ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego).
• Działania na rzecz integracji transgranicznej i budowania wspólnej tożsamości (np.zajęcia poświęcone dziedzictwu historyczno-kulturowemu i ekologii, sport i kursy językowe).
• Wspólna transgraniczna promocja poświęcona dziedzictwu kulturowemu i przyrodniczemu terenu pogranicza (np. kampanie promocyjne i marketingowe w tym: organizacja i udział we wspólnych targach, konferencjach, dystrybucja materiałów promocyjnych, realizacja wspólnych produktów medialnych).
• Działania na rzecz wspólnej ochrony środowiska naturalnego.
• Wspólne opracowanie i promocja oferty edukacji specjalistycznej i zawodowej.
• Realizacja transgranicznych działań wspierających włączenie społeczne i partycypację społeczną (np. kursy, studia podyplomowe, programy i szkolenia).

Obszar wsparcia

Euroregion Beskidy wraz z Wyższą Jednostką Terytorialną w Żylinie zarządza mikroprojektami z części uprawnionego obszaru obejmującej:
po stronie polskiej:
Podregion tyski: powiat pszczyński,
Podregion bielski: powiat cieszyński, powiat bielski, powiat żywiecki,
Podregion oświęcimski: powiat oświęcimski, powiat wadowicki, powiat suski,
Podregion krakowski: gmina Pcim w powiecie myślenickim
po stronie słowackiej:
Samorządowy Kraj Żyliński: Okres Bytča, Okres Čadca, Okres Kysucké Nové Mesto, Okres Žilina, Okres Martin, Okres Turčianske Teplice, Okres Námestovo

Obszar wsparcia projektu parasolowego, którego Partnerem Wiodącym jest Euroregion Beskidy, zaznaczono zieloną obwódką.

 mapa

Generator Wniosków i Rozliczeń współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 - 2013 oraz budżetu państwa w 15%.